Salgs- og leveringsbetingelser

Enhver leverance fra Skarby Rustfri ApS, CVR-NR. 30491688 (i det følgende benævnt Skarby Rustfri ApS) sker i henhold til disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser, såfremt andet ikke er aftalt skriftligt. Disse salgs- & leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud. Kundens angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Skarby Rustfri ApS skriftligt har accepteret disse. Skarby Rustfri ApS producerer i henhold til. EN.15085-2:2007 og ISO 3834-2:2005.

1. Tilbud og ordreindgåelse

1.1 Tilbud afgivet af Skarby Rustfri ApS er gældende 30 dage fra tilbudsdato. Efter udløbsdato kan tilbuddet betragtes som værende vejledende. Tilbud kan dog til enhver tid tilbagekaldes, såfremt det endnu ikke er accepteret af Kunden.

1.2 Produktionsudstyr, tegninger og lignende, der indgår i grundlaget for et tilbud eller en fremstillingsproces, er altid at betragte som Skarby Rustfri’ ejendom. Det nævnte materiale må ikke uden Skarby Rustfri ApS’ forudgående skriftlige samtykke af Kunden anvendes til andet end installering, drift og vedligehold af det solgte. Materialet må under ingen omstændigheder kopieres eller overdrages til tredjemand, uden at dette forudgående er skriftligt godkendt af Skarby Rustfri ApS.

2. Ordremodtagelse og –bekræftelse

2.1 Bindende ordrer er først indgået, når Skarby Rustfri ApS har afgivet skriftlig ordrebekræftelse.

2.2 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem tilbud og ordrebekræftelse er Skarby Rustfri ApS’ ordrebekræftelse gældende. Skarby Rustfri ApS tager forbehold for generelle prisstigninger.

3. Levering

Levering sker ab fabrik (Incoterms 2010). Enhver forsendelse sker for Kundens regning og risiko, medmindre andet fremgår af den af Skarby Rustfri ApS, fremsendte ordrebekræftelse. Skarby Rustfri ApS er berettiget til at lade en af Skarby Rustfri ApS valgt underleverandør forestå produktionen helt eller delvist.

3.1 I tilfælde hvor Skarby Rustfri ApS ikke kan levere rettidigt som følge af forhold, der må bedømmes som force majeure, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, svigtende transportmuligheder, manglende arbejdskraft, eller forsinkede leverancer fra underleverandører, udskydes leveringstiden. Skarby Rustfri ApS skal i disse tilfælde meddele, hvornår levering kan forventes at finde sted eller Skarby Rustfri ApS kan vælge at annullere ordren

3.2 Er det ved ordreafgivelse aftalt, at Kunden selv afhenter leverancen og kan Kunden ikke gennemføre afhentningen på det aftalte tidspunkt, sørger Skarby Rustfri ApS for, at leverancen opbevares for Kundens regning og risiko.

3.3 Såfremt Kunden ved færdigmeldingen af leverancen ikke ser sig i stand til at modtage leverancen, sørger Skarby Rustfri ApS for, at leverancen opbevares for Kundens regning og risiko. Skarby Rustfri ApS vil dog fakturere Kunden for leverancen ved færdigmelding.

3.4 I tilfælde af forsinkelse har Skarby Rustfri ApS ikke ansvar for indirekte tab, eksempelvis tabt fortjeneste, driftstab, følgeskade eller omkostninger.

3.5 Skarby Rustfri ApS har ret til at over- eller underlevere med op til +/- 10% på stk. antal, medmindre andet fremgår af den af Skarby Rustfri ApS´ fremsendte ordrebekræftelse.

3.6 Såfremt køber ønsker at påberåbe sig ret til reklamation for utilstrækkelig eller mangelfuld leverance eller ufuldstændig faktura, skal køber senest 8 arbejdsdage efter modtagelse, fremsende skriftlig meddelelse med præcis beskrivelse af reklamations karakter.

3.7 Enhver leverance skal kvitteres for modtagelse. Følgeseddel med kvittering scannes ind og sendes til cm@skarbyrustfri.dk.

4. Pris og betaling

4.1 Medmindre andet fremgår, er alle priser oplyst af Skarby Rustfri ApS i danske kroner ekskl. moms og andre offentlige afgifter.

4.2 Skarby Rustfri ApS er berettiget til at afvise indgåelse af aftale om levering på kredit, såfremt fordringen ikke kan kreditforsikres.

4.3 Betalingsbetingelserne er 30 dage netto efter fakturadato, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling tillægges rente 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Ved for sen betaling er Skarby Rustfri ApS berettiget til at beregne sig et rykkergebyr på 100,00 kr. for hver skriftlig rykning.

5. Ejendomsret

5.1 Skarby Rustfri ApS forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil fuld betaling er sket.

6. Ansvar for mangler

6.1 Kunden har pligt til at undersøge leverancen, så snart det er muligt og senest 3 arbejdsdage fra levering. Enhver fejl eller mangel, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse, skal reklameres skriftligt senest 5 arbejdsdage efter leverancens modtagelse for at kunne komme i betragtning.

6.2 I tilfælde af fejl eller mangler er Skarby Rustfri ApS berettiget og forpligtet til at afhjælpe disse, ved efter Skarby Rustfri ApS’ valg at, foretage reparation eller udskiftning. Eventuelle fejl og mangler berettiger ikke Kunden til afslag i prisen, erstatning og/eller ophævelse af aftalen.

6.3 Anerkender Skarby Rustfri ApS, at der foreligger en fejl eller mangel, skal Kunden returnere det mangelfulde til Skarby Rustfri ApS. Leverancen skal emballeres samt forsendes på en sådan måde, at den ikke udsættes for transportskader af nogen art. Beskadiges leverancen som følge af mangelfuld emballering eller indpakning, fortaber Kunden sin ret til mangelindsigelse.

6.4 Udover ovenstående bærer Skarby Rustfri ApS intet ansvar for mangler. Dette gælder således ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab og omkostninger.

6.5 Skarby Rustfri ApS hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at Kunden selv tilvejebringer stål eller andet til leverancen.

7. Produktansvar

7.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i produktansvarsloven, medmindre andet fremgår af disse salgs- og leveringsbetingelser eller parternes aftale i øvrigt.

7.2 Skarby Rustfri ApS’ ansvar er begrænset til omlevering. Skarby Rustfri ApS er aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, følgeskader, avancetab eller andet indirekte tab eller omkostninger.

7.3 Skarby Rustfri ApS er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen
a) fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i Kundens besiddelse eller videresolgt til tredjemand,
b) på produkter, der er fremstillet af Kunden eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skadefast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.

7.4 Kunden skal holde Skarby Rustfri ApS skadesløs i den udstrækning Skarby Rustfri ApS pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Skarby Rustfri ApS ovenfor har begrænset sit ansvar.

7.5 Hvis tredjemand fremsætter krav mod Skarby Rustfri ApS, er kunden pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskravet mod Skarby Rustfri ApS.

8. Lovvalg og værneting

8.1 I enhver tvist med udgangspunkt i en leverance fra Skarby Rustfri ApS, hvor disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende, forpligter parterne sig til gennem forligsforhandlinger at løse sagen. Uløselige tvister vedrørende leverancen, eller tvister som udspringer af leverancen, afgøres af Dansk Ret. I tilfælde af begæring om syn og skøn skal der udpeges en syns- og skønsmand af Dansk Ret.

© Copyright - Skarby Rustfri ApS